Chụp kỷ yếu

HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

Hà Nội

Bộ sưu tập ảnh chụp kỷ yếu tại Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, Việt Nam